Articles

Print

แอพกับข้อมูลลูกค้า

Written by Joomla!. Posted in NoVSolutions

การติดต่อสื่อสารกับลูกค้าด้วยการแจกจ่ายแอพฟรี เป็นการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า ในมุมมองการตลาดจะทำให้ลูกค้าซึมซับข้อมูล และสรา้งการจดจำตราสินค้าไปเรื่อยๆ ในช่วงที่ใช้งานแอพ เราสามารถนำเอาข้อมูลการใช้งานแอพมาวิเคราะห์เพื่อจัดทำแผนการตลาดต่อเนื่องได้